ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договір визначає умови та порядок надання Послуг.

1.2. Договір, відповідно до положень ст. 633, ст. 641 і розділу 63 Цивільного кодексу України, є публічним договором (офертою), який також складено у відповідності до положень Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист прав споживачів» та інших нормативних актів України і адресовано невизначеному колу осіб, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), які бажають придбати Послуги в порядку і на умовах Договору.

1.3. Якщо ви не згодні з умовами та положенням, наведеними в Договорі, ви повинні утриматись від відвідування, використання Сайту та/або від придбання Послуг, пропозицію щодо яких розміщено на Сайті, навіть якщо ви не згодні лише з деякими положеннями Договору. Продовжуючи використання Сайту ви також підтверджуєте, що всі умови Договору вам зрозумілі і ви приймаєте їх повністю і беззастережно.

1.4. Звертаємо вашу увагу на той факт, що Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови Договору та вартість Послуг.

1.5. Договір також визначає деякі умови використання Замовником матеріалів і сервісів Сайту.

1.6. Чинна версія Договору розміщена на Сайті і, до моменту здійснення акцепту умов Договору, Замовник в обов'язковому порядку повинен з нею ознайомитись.

1.7. Терміни, вживані з великої літери, мають значення, передбачене Договором. Інші терміни мають значення, визначене законодавством України.

1.8. Датою укладення Договору є дата оплати вартості Послуг за обраним Курсом.

2. ТЕРМІНИ

2.1. Договір – публічна пропозиція (оферта) Виконавця, адресована невизначеному колу осіб (за винятком осіб, які згідно з законодавством України не можуть укладати подібні правочини) укласти з Виконавцем договір про надання Послуг на умовах Договору.

2.2. Виконавець – Фізична особа-підприємець Сабатович Ірина Ігорівна, що діє на підставі Виписки.

2.3. Замовник/користувач – фізична особа, юридична особа або фізична особа-підприємець, яка уклала з Виконавцем Договір на умовах, що викладені в Договорі.

2.4. Сторони – Виконавець та Замовник разом.

2.5. Сторона – Виконавець або Замовник.

2.6. Акцепт – повна, безумовна і беззастережна згода Замовника укласти Договір, яка виражається у оплаті Замовником згідно ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України Послуг у порядку і на умовах, що визначені Договором.

2.7. Послуги – дистанційне навчання Замовника по програмі «Джун. Academy» за обраним Замовником Курсом.

2.8. Курс – єдиний комплекс компонентів, спланованих і організованих Виконавцем для досягнення результатів, визначених у Курсі. Вид Курсу визначається на сайті Виконавця і реалізується з використанням дистанційних технологій на Онлайн-платформі Виконавця.

2.9. Онлайн-платформа - програмне забезпечення Виконавця для проведення занять, взаємодії Виконавця з Замовником, доступ до якого здійснюється через Сайт.

2.10. Сайт – сайт Виконавця, розміщений за адресою: https://djun-academy.com.ua/ .

2.11. Локальні нормативні акти Виконавця - Правила та умови здійснення навчального процесу та надання послуг, інші внутрішні нормативні акти Виконавця (накази, рішення, розпорядження тощо), які стосуються Договору або пов'язані з ним.

2.12. Заборгованість – означає, залежно від контексту, або (а) грошові зобов'язання Замовника перед Виконавцем за Договором, термін оплати за якими настав, або (б) суму коштів за такими грошовим зобов'язаннями.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов'язується за рахунок коштів Замовника надати Послуги, а саме: дистанційне (в режимі «онлайн») або стаціонарне (в приміщенні Виконавця) навчання по програмі «Джун. Academy», у визначений Договором час та у відповідності до програми Курсу, а Замовник зобов'язується приймати Послуги та оплачувати їх вартість в порядку і на умовах, передбачених Договором.

3.2. Договір діє відносно будь-якого Курсу, який:

3.2.1. розміщений за адресою https://djun-academy.com.ua/ і

3.2.2. обраний Замовником шляхом реєстрації на такий Курс на Сайті через кнопку «Оплата онлайн курсу» на сторінці відповідного Курсу.

3.3. Назва, зміст, термін освоєння, період і форма, формат навчання тощо визначаються на сторінці обраного Курсу. Послуги надаються з використанням дистанційних технологій на Онлайн-платформі Виконавця.

3.4. Доступ до матеріалів по Курсу, що розміщені на Сайті, надається на термін з дати акцепту Договору Замовником і до дати закінчення надання Послуг за Курсом або до дати дострокового припинення (розірвання) Договору.

3.5. Додаткова інформація про наявність платних послуг може міститися в Договорі, а також в локальних нормативних актах Виконавця, доступних для ознайомлення на Сайті або в офісі Виконавця за адресою, вказаною в реквізитах Договору. Факт ознайомлення Замовника з Локальними нормативними актами Виконавця підтверджується акцептом Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. забезпечити належне надання Послуг;

4.1.2. забезпечити дотримання прав Замовника відповідно до законодавства України та правил і вимог щодо організації надання Послуг;

4.1.3. інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання Послуг, їх якості та змісту, про права і обов'язки Сторін під час надання/отримання Послуг;

4.1.4. вносити зміни в Курс;

4.1.5. під час надання Послуг проявляти повагу до особистості Замовника, підтримувати умови зміцнення його морального та психологічного здоров'я і емоційного благополуччя з урахуванням індивідуальних особливостей Замовника;

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. регламентувати порядок надання Послуг;

4.2.2. розірвати достроково Договір у односторонньому (позасудовому) порядку на умовах та з підстав, що визначені у Договорі та/або законодавстві України. В цьому випадку угода про розірвання Договору не укладається;

4.2.3. вимагати від Замовника оплати різниці у вартості Послуг при переводі Замовника з одного Курсу на інший;

4.2.4. на отримання від Замовника відшкодування збитків, які були завдані Виконавцю внаслідок порушення Замовником умов Договору у повному їх обсязі.

5. ПРАВА ТА ОБОВ´ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов'язується:

5.1.1. оплачувати Послуги в порядку і на умовах, що визначені Договором;

5.1.2. належним чином пройти Курс згідно визначеного Виконавцем регламентом;

5.1.3. дотримуватися режиму конфіденційності даних доступу до системи дистанційного навчання на веб-сайті Виконавця: логінів, паролів, кодів доступу тощо, а також іншої інформації, прямо не визначеної в цьому пункті Договору, про конфіденційність якої Виконавець попередньо повідомить Замовника;

5.1.4. повідомити Виконавця у будь-який спосіб (телефон, e-mail, skype тощо) про проблеми, пов'язані з отриманням від Виконавця інформації, що стосується Договору або пов'язана з ним;

5.1.5. негайно листом на електронну адресу Виконавця повідомляти про зміну інформації щодо Замовника (контактних номерів телефонів, e-mail тощо);

5.1.6. протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати акцепту Договору та до початку навчального року надати Виконавцю:

5.1.7. самостійно відслідковувати зміни у документах, що стосуються Договору, або пов'язані з ним, які розміщуються на веб-сайті Виконавця та/або інших інформаційних просторах;

5.1.8. не порушувати будь-яким способом хід процесу надання Послуг, не втручатися в нього та не перешкоджати йому;у разі заподіяння Замовником матеріальних збитків Виконавцю та/або третім особам відшкодувати їх в повному їх розмірі;

5.1.9. не здійснювати відеозапис навчальних занять в якому б форматі вони не проводились, не допускати можливості передачі третім особам матеріалів, отриманих від Виконавця у будь-якому форматі протягом терміну дії Договору і не використовувати такі матеріали в комерційних цілях;

5.1.10. нести відповідальність за виконання умов Договору;

5.1.11. до акцепту Договору ознайомитися з Локальними нормативними актами Виконавця (на Сайті або в офісі Виконавця за адресою, вказаною в реквізитах Договору).

5.1.12. зареєструватися на Онлайн-платформі Виконавця до початку навчання за обраним Курсом;

5.2. Замовник має право:

5.2.1. розірвати Договір достроково у порядку та на умовах, що визначені у Договорі та/або законодавстві України, письмово попередивши Виконавця за 30 (тридцять) робочих днів. В цьому випадку Сторони укладають угоду про розірвання Договору;

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ. УМОВИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість Послуг залежить від конкретного Курсу, обраного Замовником, і вказується на сторінці відповіднго Курсу на Сайті.

6.2. Виконавець має право за власною ініціативою в односторонньому порядку змінювати вартість Послуг за Курсом в будь-який момент, нові ціни вважаються дійсними з дати опублікування на Сайті. Інформація про актуальну вартість вказується на сторінці відповідного Курсу. При цьому вартість Курсу, вже сплаченого Замовником, не змінюється і перерахунку як у бік збільшення, так і в бік зменшення, не підлягає.

6.3. Розрахунки по Договору здійснюється у національній валюті України. Замовник оплачує Послуги за допомогою одного з електронних платіжних сервісів, доступних після переходу по кнопці «Оплатити» з відповідної сторінки Сайту на сайт електронного платіжного сервісу.

6.4. Послуги оплачуються в розмірі 100 % від їх вартості незалежно від присутності Замовника на заняттях з будь-яких причин (підстав);

6.5. Оплата, здійснена Замовником за умовами Договору, не повертається у разі припинення (розірвання) Договору:

6.5.1. за ініціативою/заявою Замовника;

6.5.2. у зв'язку з обставинами, що не залежать від Виконавця;

6.5.3. у зв'язку з порушенням Замовником умов Договору.

6.6. Послуги вважаються наданими Замовнику належним чином, якщо заняття були проведені відповідно до регламенту Курсу, незалежно від того, чи був Замовник на них присутній.

7. УКЛАДЕННЯ, ДІЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Договір вважається укладеним та набирає чинності в момент його укладення у порядку, передбаченому у цьому Розділі Договору.

7.2. Договір вважається укладеним після здійснення Замовником оплати Послуг згідно умов Договору. Оплата Замовником Послуг згідно умов Договору є акцептом Договору Замовником.

7.3. Якщо Замовник не здійснить оплату Послуг згідно умов Договору, Договір вважається неукладеним та будь-які взаємні зобов'язання у Сторін не виникають.

7.3.1. Договір набирає чинності з дати акцепту Договору Замовником та діє до дати закінчення надання Послуг за Курсом або до дати дострокового припинення (розірвання) Договору.

7.4. Договір достроково припиняється (розривається):

7.4.1. за письмовою угодою Сторін;

7.4.2. у односторонньому порядку з підстав та на умовах, що визначені Договором та/або законодавством України;

7.4.3. за рішенням суду, яке набрало законної сили;

7.5. Зміни до Договору можуть бути внесені за письмовою угодою Сторін, якщо інше не визначено умовами Договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та/або Договором.

8.2. Порушенням умов Договору вважається його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору.

8.3. За порушення Замовником порядку та/або умов оплати Послуг, Замовник оплачує Виконавцю неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період такого порушення, від вартості Послуг, за кожен день порушення до дати припинення порушення.

8.4. Сплата неустойки не звільняє Замовника від виконання зобов'язань, передбачених Договором.

8.5. Неустойка підлягає стягненню в повному розмірі.

8.6. Акцептуючи Договір Замовник надає згоду що Виконавець не несе відповідальності за збитки Замовника, які виникли в результаті: порушення Замовником умов Договору; допущення Замовником помилок/неточностей/описок/тощо під час надання Виконавцю інформації/документів згідно умов Договору та/або законодавства України; відмови/ухилення Замовника від отримання Послуг тощо.

8.7. У разі порушення Замовником порядку та/або умов оплати Послуг, Виконавець залишає за собою право блокувати доступ Замовника до веб-сайту та/або в односторонньому (позасудовому) порядку розірвати Договір.

8.8. Сторона звільняється від визначеної Договором та законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення умов Договору якщо вона доведе, що таке порушення сталося безпосередньо внаслідок дії форс- мажорних обставин, за умови, що їх настання підтверджується у порядку, визначеному законодавством України. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють обставини, зазначені у Законі України «Про торгово- промислові палати в України».

8.9. Виконавець не несе жодної відповідальність перед Замовником за дії підприємств, які надають послуги електропостачання, Інтернет тощо, у зв'язку з якими надання Послуг по Договору є неможливим. Усі спори, які виникають з приводу виконання Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом проведення переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до встановленої підвідомчістю та підсудністю такого спору, згідно законодавства України.

9. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ

9.1. Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-які помилки, друкарські огріхи та неточності (такі як: орфографічні помилки, описки, формальні помилки, зазначення русизмів/американізмів, тощо) які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на Сайті. Виконавець докладає всіх необхідних та розумних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність розміщеної на Сайті інформації. Вся інформація та матеріали надаються на умовах «як є», без будь-яких гарантій, як явних, так і непрямих.

9.2. Виконавець не гарантує, що Сайт буде доступний 24/7 без обмежень та не несе жодної відповідальності за будь- яку шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), інші можливі наслідки недоступності Сайту. Виконавець також не може гарантувати, що Сайт буде вільним від вірусів та шкідливого програмного забезпечення, хоча й робить все можливе для цього. Перед початком використання Сайту Виконавець наполегливо рекомендує налаштувати на вашому девайсі відповідне антивірусне обладнання, яке допоможе вберегти ваш прилад від шкідливого програмного забезпечення.

9.3. Виконавець не несе жодної відповідальності за висловлювання і думки користувачів Сайту, залишені в якості коментарів.

9.4. Виконавець не несе відповідальність за можливі протиправні дії користувачів Сайту щодо третіх осіб або дії третіх осіб щодо користувачів.

9.5. Виконавець також не несе відповідальності за:

9.5.1. затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку негараздів у телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах;

9.5.2. дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов'язані з їх роботою;

9.5.3. належне функціонування Сайту, якщо користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення користувачів такими засобами;

9.5.4. дії підприємств, які надають послуги електропостачання, Інтернет тощо, у зв'язку з якими надання Послуг по Договору є неможливим;

9.5.5. за порушення умов Договору, яке сталось внаслідок ухвалення/прийняття органами державної влади нормативно-правових актів, які забороняють/не дозволяють надавати Послуги на умовах і в порядку, що визначені Договором або внаслідок виникнення/дії обставин, які не залежать від Виконавця;

9.5.6. вчинення дій, зазначених у п. 10.2. Договору.

10. ГАРАНТІЇ ЗАМОВНИКА ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ ЩОДО ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

10.1. Акцептуючи Договір Замовник запевняєте та гарантуєте, що:

10.1.1. має належний рівень цивільної дієздатності для того щоб вступати в подібні правочини (укладати/акцептувати Договір);

10.1.2. має необхідні права для розпорядження або є власником коштів, які використовуються для виконання Договору;

10.1.3. поважає права інтелектуальної власності власника таких прав, Виконавця та інших осіб і буде виконувати зобов'язання, передбачені умовами Договору;

10.1.4. не буде намагатись отримати доступ до закритих розділів Сайту, персональних даних інших користувачів Сайту;

10.1.5. не буде використовувати будь-яке програмне або інше забезпечення, використання якого може нанести будь-яку шкоду Сайту, законним правам або інтересам Виконавця, третіх осіб;

10.1.6. не буде використовувати будь-яку інформацію, розміщену на Сайті, будь-який контент, або його частину задля нанесення шкоди правам або законним інтересам Виконавця, третіх осіб;

10.1.7. не буде публікувати, розміщувати, надсилати, завантажувати, подавати, демонструвати чи поширювати будь-яку інформацію чи матеріали та/або іншим чином робити доступними або брати участь у будь-яких діях, які є незаконними, дискримінаційними, хуліганськими, наклепницькими, образливими, загрозливими, шкідливими, нецензурними у відношенні до Виконавця, третіх осіб;

10.1.8. не буде публікувати, розміщувати, надсилати, завантажувати, подавати, демонструвати чи поширювати будь-яку іншу інформацію, яка порушує вимоги Договору та/або законодавства України.

10.2. З метою реалізації зазначеного у п. 10.1. Договору Виконавець залишає за собою право видаляти розміщену на Сайті інформацію та робити технічні і юридичні заходи для припинення доступу до Сайту Замовнику, що створює проблеми у використанні Сайту чи порушує вимоги Договору. При цьому таке блокування або видалення інформації відбувається на розсуд Виконавця без повідомлення Замовника.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Договір укладено відповідно до законодавства України.

11.2. Виконавець розглядає пропозиції Замовника, отримані через Сайт, в обов'язковому порядку, проте такий розгляд не веде до беззастережного внесення змін у відносини між Сторонами.

11.3. Акцептуючи Договір, Замовник підтверджує, що:

11.3.1. повідомлений і згодний з тим, що протягом дії Договору умови та порядок надання Послуг, програма Курсу, вартість Послуг можуть змінюватися Виконавцем в разі зміни законодавства України та/або внутрішньої політики Виконавця;

11.3.2. поінформований про всі правила і вимоги, які стосуються організації надання Послуг, їх якості та змісту, а також, про права та обов'язки Сторін під час надання та отримання Послуг, і згодний з ними;

11.3.3. ознайомлений з програмою та регламентом Курсу і згодний з ними;

11.3.4. згодний з вартістю Послуг;

11.3.5. Договір може бути достроково припинений (розірваний) Виконавцем у випадках, передбачених умовами Договору, на умовах і в порядку, зазначених у Договорі;

11.3.6. ознайомлений з Локальними нормативними актами Виконавця і згодний з ними.

11.4. Акцептуючи Договір, Замовник погоджується, що Виконавець має право:

11.4.1. направляти за адресою (юридичною, фактичною, домашньою, робочою), адресою електронної пошти або за номерами телефонів, а також за допомогою інших форм контактів, наданих Замовником Виконавцю, повідомлення інформаційного характеру;

11.4.2. інформувати Замовника про настання термінів виконання зобов'язань Замовника перед Виконавцем щодо погашення заборгованості, а також про виникненні простроченої заборгованості за наявними перед Виконавцем зобов'язаннями по будь-яких каналах зв'язку, включаючи відправку SMS-повідомлень, поштовий лист, голосові повідомлення, повідомлення по електронній пошті або за допомогою інших засобів комунікації;

11.4.3. на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Замовника, наданих Виконавцю Замовником або отриманих Виконавцем у зв'язку з укладенням Договору з метою виконання договірних зобов'язань.

11.4.4. здійснювати відео- та/або аудіозапис занять на своїх пристроях з метою забезпечення належного обслуговування Замовника або контролю за дотриманням Замовником умов даного Договору без його додаткового повідомлення про вказані дії. Зазначені матеріали можуть бути використані, в тому числі, як докази в процесуальних діях.

11.5. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Замовник надає Виконавцю дозвіл на збір, обробку та зберігання своїх персональних даних з метою належного виконання зобов'язань за Договором.

11.6. Будь-які повідомлення, які направляються Виконавцем Замовнику, мають юридичну силу та вважаються належним і допустимим доказом у разі, якщо вони передані у будь-який спосіб (телефон, e-mail, skype тощо).

11.7. Датою отримання поштового відправлення Стороною в залежності від того, котра з цих подій відбудеться раніше, є дата отримання Стороною поштового відправлення або дата повернення не отриманого поштового відправлення у поштове відділення відправника

11.8. Акцептуючи Договір Замовник надає Виконавцю дозвіл:

11.8.1. на відео- та/або аудіозапис процесу надання Послуг, а також на безоплатне використання таких матеріалів для промоції Виконавця та з іншою метою, не забороненою законодавством України;


ВИКОНАВЕЦЬ:
ФОП Сабатович І.І.
Адреса: 79000, м. Львів, вул. Дорошенка 67/3
Ідентифікаційний № 3151406609
Тел.:+38098-138-88-99
Email: academydjun@gmail.com

_______________________/Сабатович І.І./